Marketing

ดีแทคประกาศมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ภายในองค์กร

Avatar
โดย F5 Thailand
27.02.2020

ประกาศมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ภายในองค์กร (ฉบับที่ 7) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

ตามที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศกลุ่มเสี่ยง บริษัทขอให้พนักงานดีแทคปฏิบัติดังนี้

1. การเดินทางต่างประเทศในกิจการของบริษัท งดเดินทางไปต่างประเทศในทุกกรณี จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง

2. การเดินทางต่างประเทศในกรณีส่วนตัว ให้พนักงานปฏิบัติดังนี้

 • 2.1  บริษัทขอความร่วมมือให้งดการเดินทางไป หรือ ผ่าน (Transit) ยังประเทศกลุ่มเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและแพร่ระบาดในหมู่เพื่อนร่วมงาน
 • 2.2 ประเทศกลุ่มเสี่ยงหมายถึงประเทศตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขและ WHO ได้แก่
1. จีน5. เกาหลีใต้9. เวียดนาม
2. ฮ่องกง6. ญี่ปุ่น10. อิตาลี
3. มาเก๊า7. สิงคโปร์11. อิหร่าน
4. ไต้หวัน8. มาเลเซีย

โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมตามสถานการณ์ ซึ่งพนักงานสามารถติดตามได้จากประกาศของบริษัท 

 • 2.3. กรณีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้พนักงานปฎิบัติดังต่อไปนี้
 • ก่อนการเดินทางให้แจ้งผู้บังคับบัญชาโดยตรง Group Headและ Head of Health and Safety ทราบ
 • เมื่อกลับมา ให้พนักงานเฝ้าระวังอาการอยู่ที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน โดยใช้สิทธิ์การลาพักร้อน หรือ ลาโดยไม่รับค่าจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
 • กรณีที่พนักงานป่วย ให้ใช้สิทธิ์ลาป่วยตามที่แพทย์กำหนด โดยมีใบรับรองแพทย์ กรณีไม่ถึง 14 วัน ให้ใช้สิทธิ์ลาพักร้อน หรือลาไม่ได้รับค่าจ้าง
 • เมื่อกลับมาทำงานวันแรก ให้พนักงานใส่หน้ากากอนามัยพร้อมตรวจวัดอุณหภูมิ โดยผู้บังคับบัญชาโดยตรงหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

3. กรณีครอบครัวหรือผู้ติดต่อใกล้ชิดเดินทางไปและกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง

 • 3.1. ให้พนักงานปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เช่น หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง ใช้ของร่วมกัน หรือ อยู่ใกล้ชิด เป็นเวลา 14 วัน
 • 3.2. ให้พนักงานแจ้ง ผู้บังคับบัญชาโดยตรง และ Head of Health & Safety
 • 3.3. ใส่หน้ากากอนามัย พร้อมวัดอุณหภูมิร่างกายที่ห้องพยาบาลทุกวันเป็นเวลา 14 วัน

4. กรณีครอบครัวหรือผู้ติดต่อใกล้ชิดสัมผัสกับผู้ป่วยหรือผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ต้องเฝ้าระวังตามคำสั่งของกระทรวงสาธารณสุข (Patient under investigation) ให้ปฎิบัติตามข้อ 2.4

5. กรณีที่ต้องติดต่อลูกค้าหรือบุคคลที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงให้พนักงานปฏิบัติดังนี้

 • 5.1. งดรับการนัดหมายและพบปะโดยตรง (Face to Face)
 • 5.2. ใช้ช่องทางการสื่อสารทางอื่นแทน เช่น Teleconference, VDO call เป็นต้น

6. สำหรับบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฎิบัติหน้าที่ในสถานที่ประกอบการของบริษัททุกพื้นที่เช่น vendor, outsources, consultants เป็นต้นขอให้หน่วยงานต้นสังกัดแจ้งเกณฑ์การปฎิบัติตามประกาศนี้ให้ทราบเพื่อถือปฎิบัติเช่นเดียวกัน

7. งดจัดประชุมหรือกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมงานจากต่างประเทศมากกว่า 15 คนขึ้นไปยกเว้นการประชุมหรือกิจกรรมที่ได้รับการอนุมัติไว้ก่อนหน้านี้แล้วในกรณีที่มีความจำเป็นต้องจัดประชุมหรือกิจกรรมตามที่กล่าวมาให้ขออนุมัติจาก Group Head และ Head of Health & Safety

8. บริษัทแนะนำให้งดการพาสมาชิกในครอบครัวมายังสถานที่ประกอบการของบริษัททุกพื้นที่

9. หากพบว่าตนเองมีอาการป่วยหรือพบผู้ต้องสงสัยให้รีบพบแพทย์และแจ้งผู้บังคับบัญชาโดยตรงและ Head of Health & Safety Division

ทั้งนี้บริษัทได้เพิ่มมาตราการคัดกรองโดยการตรวจเช็คอุณหภูมิของพนักงาน และผู้มาติดต่อก่อนเข้าพื้นที่สำนักงาน

ขอความร่วมมือให้พนักงานทุกท่านปฏิบัติตามมาตราการนี้อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของตัวท่านเองและส่วนรวม กรณีพนักงานไม่แจ้งข้อเท็จจริงการเดินทางและข้อมูลตามมาตรการที่ประกาศไว้ข้างต้น หากบริษัทตรวจทราบภายหลัง บริษัทถือว่าฝ่าฝืนคำสั่ง ซึ่งจะถูกดำเนินการทางวินัย ในส่วนของผู้บังคับบัญชาโดยตรงมีหน้าที่ดูแล รับผิดชอบ และตรวจสอบ ให้พนักงานปฎิบัติตามข้อกำหนดของบริษัท กรณีผู้บังคับบัญชาโดยตรงไม่ปฎิบัติตามข้อกำหนด บริษัทถือว่าฝ่าฝืนคำสั่งเช่นกัน

มาตรการนี้มีผลตั้งแต่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

คอลัมนิสต์
Avatar